«Е-АСХАНА» ЖҮЙЕСІ БАЛА ТАМАҒЫН БАҚЫЛАУҒА ҚОЛАЙЛЫ

512

Түркістанқаласында «Е-Асхана» пилоттықжүйесііскеқосылмақ. Осы орайда, Төле би атындағы №19 жалпы орта мектебі мен №28 мектеп-лицейітаңдалыпалынған. Жобаныңтиімділігі – балаңыздыңмектептеқандайсусыннемесетағамтұтынғанынұялытелефоныңыздағықосымшаарқылыкөреаласыз.Пилоттықжобаныегжей-тегжейлітүсіндірумақсатындааталғанмектептердекездесуөтті. Жиынғамектепдиректорлары мен ата-аналарқатысты. Көпшілігіжүйеніңтиімділігіжоғарыекендігінесенімді. Солардыңбірі – екіперзентібастауышсыныптабілімалатынАқтолқынЕржігітова.

Жобажүзегеасырылса, ұл-қызыныңмектепасханасынансатыпалғанасынқадағалап, тіптікүнделіктіқаражат беру шегінбелгілеугеболады.«Жүйеніңпайдасыорасанекенікөрініп-ақтұр. Арнайымамандармектептердеқұрылғылардытаныстырды. Түркістандықбалаларцифрлықжүйегеүйренуікерек. Жалпықалалардағымектептердеорнатылғанжүйереспубликамыздакөңкөлемдетанылып, қолданыста», – дейдіТүркістанқаласыадамиәлеуеттідамытубөлімініңбасшысыОразкүлҚолдасова.«Е-асхана» менеджеріӘлібекҚалдыбековтіңайтуынша, ата-анабаланыжүйегетіркегенненсоң QR-код беріліп, баланыңкүнделіктітамақтануынаарнап ай сайыннемесекүнсайынмүмкіндігінеқарайақшасалыпқояды. Оқушыасханаға QR-код арқылытөлемжасайды. Тиісінше, ата-аналарыбаланыңқандайтағам мен сусыналғанын, бағаларын, құрамынбақылаудаұстаумүмкіндігі бар.

Начало формы