КИЕЛІ ШАҺАРДЫҢ ЖЕТПІСТЕГІ ЖАНАШЫРЫ

230

Түркістандық ПернеханСаруаровтың қоғамдағы белсенділігі —  үйдіңтөртбұрышындақамалыпотырған, қырыққажетпейжұмысқақұлқыжоқазаматтарғаүлгі. Жетпістен асса да туған қаласына жанашырлығын танытып жүрген Пернекеңбірорнындатұрыпқалмай, үнемі ой үстіндежәнеойындағынәрсенібиліккежеткізіп, әрдайым ұтымды кеңестерінің нәтижесінде құрметке бөленіп жүр.

ПернеханСаруаров 1950 жылы 22 қыркүйектеТүркістанқаласындадүниегекелген. 1958 жылықаламыздағыВ.И.Ленинатындағы №1 жалпы орта мектебінебарып, 1969 жылыбітірген. Осы жылы Алматы қаласындағышетелтілдерпедагогикалықинститутының француз тіліфакультетінеоқуғатүсіп, 1973 жылыойдағыдайтәмамдаған.

ПернеханСаруаровтыөмірдентоқығаны мол, кемелойлыазаматретіндежақсыбілеміз. Тереңбілім, берікұстаным, іскерлікқабілетжәнеүлкеназаматтыққасиеттерініңарқасындақарапайымжасмаманнанеңбекжолынбастап, біліктілігі мен іскерлігініңарқасындабілімсаласындажастарғатәлімтәрбиеберудеөзініңсүбеліүлесінқосқанжан. Шынында да адамды, абыройөсіреді, өркендетеді. Ал, олқалайкеледі? Бұлтуралынебірөміртәжірибелерітолысқаназаматтарабыройадалеңбекпенкеледідепбіледі. Демек, «Ел үшінтөккен тер теккекетпейді, олөзіңеабыройболыпоралады» дегенхалықданалығытегінайтылмасакеректі.

СөзімізқұрғақболмасүшінПернеханағаныңеңбекжолдарынатоқталыпөтейік. Алғашқыеңбекжолын 1973 жылыөзіоқығанВ.И.Ленинатындағы №1 жалпы орта мектебіне француз тіліпәнініңмұғаліміболыпорналасып, өзінетәлім-тәрбиебергенұстаздарыменәріптесболады. Ал, 1981 жылықалалықатқарукомитетініңкәмелеткежасытолмағандаркомиссиясыныңжауаптыхатшысыболып, 1984 жылғадейінқызметатқарады. 1984-2013 жылдараралығындаТүркістанқаласындағы №38 кәсіптіктехникалықучилищесінде француз тілініңмұғалімі, оқушыларкәсіподақкомитетініңтөрағасы, психолог, директордыңоқуісіжөніндегіорынбасары, директордыңоқуәдістемелікісіжөніндегіорынбасары, әдіскерболыпабыройменқызметжасап, зейнеткерліккешықты.

Ұстаз-жасұрпақтыңруханисәулеткері. Парасат пен пайымды, ақыл мен білімді, ұлттықжәнеазаматтыққұндылықтардыұрпақбойынадарытушытұлғадепбілеміз. Пернекеңшәкірттәрбиелеудеөзініңүлесінқосқанардагер-ұстаз. Осы сөздіңішіндеқаншамаұғымжатыр. Өміріміздіңбәйтерегіболғанмұндайұғымғакеудесіндежаны бар әрадамөмірбойыризашылықбілдіруменөтетініжасырынемес. Қаншамашәкірттәрбиелеп, олардықанаттандырып, өмірдеөзорындарынтабуғакүшсалыпкелді.

Пернекеңніңбілімсаласындаатқарғанеңбектеріжоғарыбағаланып, олҚазақ ССР кәсіптікбілім беру ісініңозыққызметкері, ҚР Білім беру ісінің «Құрметтіқызметкері», ХалықаралықпсихологиялықғылымдаракадемиясыныңҚұрметтімүшесі, «Еңбекардагері» медалініңиегері, бірнешемәртеоблыстық, қалалықбілім беру басқармасыныңҚұрметграмотасыменмарапатталған. ӨткенжылықалаәкіміНұрболТұрашбековтіңқолынан «Түркістанқаласынасіңіргенеңбегіүшін» төсбелгісіниемденді.

Пернеханағамызбүгіндеелгесыйлы, үлкеншаңырақтыңотағасы, немерелерініңсүйіктіатасы. ӨмірлікжолдасыЖаңылтайапамызекеуі 2 ұл, 3 қызтәрбиелепөсіріп, олардан 8 немере, біршөбересүйіп, бүгіндерісолардыңқызығынқызықтап, немерелерініңтәттіқылығынатоймайотырғанжайлары бар. Ұл-қыздарыныңбарлығыжоғарыбілімді, өмірденөзорындарынтапқанжандар. Осыныңбарлығыәкеөнегесі, анамейіріміарқасындадепбілеміз.

Пернекеңзейнетжасындаболса да қоғамдықжұмыстарғабелсенеараласып, ағабуынөнегесінбүгінгіжастарғаүлгіетіп, олардыпатриоттық, еңбексүйгіштікрухтатәрбиелеудеталмайқызмететіпкеледі.

Пернекең 2011 жылыТөлегеновкөшесіндегі №31-үйге көшіпкеледі. Олкездеәринебұлмаңқаланыңшеткіжағы. Көктемде, күзделайсаң, батпақ. Балалардыңжүруінеқиын. Сонда көршілеріненақшажинап, көшегетастөсетугекіріседі. Ақырындадемеушітапқансоң, көршілеріненжинағанақшасынқайтарыпбереді. Жолжөнделедіәріасфальттанады. Көшеніңжарығыныңжоқтығыжәнеүйлердегіэлектржарығыныңсығырайыптұрғандығынаналып, солкездегіқалаәкіміӘліпбекӨсербаевтыңжекеқабылдауынажазылып, көшеніңбасынажаңадан трансформатор орнаттырады.

Пернекең 2013 жылызейнетжасынашықса да қоғамнанқолүзбей, қаланыңкөркеюіне, абаттануынаөзініңүлесінқосыпкележатқаназамат. Олайдеугетолықнегіз бар. Қаланыңолқылықтыжерін дер кезіндебайқап, дабылкөтеріп, жергіліктігазеттергеүнқатыпжатады. Мәселен, 2019 жылықалаәкімініңесеп беру жиналасындақаланыңжанашырыретіндеорыналыпжатқанкемшіліктердіашықайтып, онда 2000 жылыТүркістанқаласының 1500 жылдығынтойлаукезеңінде «Жеңіс» саябағындасалынғанғимаратөздәрежесіндепайдаланылмай, әжетханағаайналғанын, саябақішінеәжетханасалынсадегенұсынысынбілдіреді. Сонда жиналысқақатысқанқалатұрғындарықолдаукөрсетіптүркістандықтардыңкөкейіндежүргенмәселесіекенінбайқатты. Соныменқатар, саябақтағыорыналғанкөптегенкемшіліктердікөтеріп, оныңоңдышешілуінеұйытқыболыпкеледі.

Бұданбөлек, қаланыңкемшінтұстарынжазып, көтеріп, оның сын мақалалары дер кезіндеқалаәкімдігініңтиістібөлімдерінежетіп, нақтықорытындышығыпкеледі. Айталық, базарлардағықайыршылартуралы, тәртіпсақшыларыталаптыкүшейтсе, қалакөшелеріндегікемшінтұстар, қаладағыаялдамаларқалатұрғындарыныңсұранысынқанағаттандырмайтынын, қаланыңкейбіроғашкөріністерін (қоқыстарды, тастандыларды) фотағатүсіріп, фото айыптаужасап газет бетінетұрақтыжариялап, қаланыңөркендеуінежанашырлықтанытыпкеледі. Оныңсынитұрғыдажазғанмақалаларыоқырмандарға ой салып, кемшіліктерді дер кезіндеқалыпқакелуінеықпалетуде.

Әсіресе, қаланыңкөркейіп, абаттануынаөзіндікүлесінқосыпкелетінінбіледіжұртбүгінде. Соныменқатар, жергілікті «Тұран-Түркістан» телеарнасындаашықсұхбатайдарында да бірнешеретжастартәрбиесіжәнеқаланыңтазалығынаденқою, көріктендіру, абаттандырубағытында да өзіндік ой-пікірлерінбілдіріпті.

ПернекеңжақындақалаәкіміНұрболТұрашбековкекіріп, туристікқалағаайналыпкележатқанкиеліТүркістандакез-келгенаялдамаға, бағанағажалбыратыпжарнамаіліпқоюжараспайтындығын, оны тыюкеректігінайтып: «Жаңаданашылыпжатқанэкобазар, немесеорталық базар маңынанарнайыжербөліп, жарнаманыжаңаүлгідегіформасымен, табло секілді  берудіңтәсілінойластырудыұсынды. Мінеқазірбұлмәселеден де нәтижешығатынкүнжақын. Бұлмәселеменқаланыңсәулетжәнеқалақұрылысыбөлімі мен тұрғын-үйжәнекоммуналдыққызметбөлімдеріайналысыпжатыр. Жақындасметалықжобасыжасалып, ендіорнатуүшінқаржықарастыруғаМәслихатсессиясынашығарылмақ.

ЖақындақаланыңалтысекторындағытұрғындарменкездесуіндеТүркістанқаласыныңәкіміНұрболТұрашбековшағынаудандардаорнатылғанбалаларойыныалаңы – воркуттардың, футбол алаңдарыныңжылғажетпейқирапқалатынынақынжылысынжеткізді. «Мүмкін, олнысандарғақаланыңжауаптытұрғындарынбекіткенжөнболармаеді. Мүмкінондайжандарғақалалыққорданжалақытөлеуді де ойластыруқажетшығар» дегенойынортағатастады. Ал, ПернеханСаруаровағамызбұлжұмыстыөзқолынаалып, ешкімгеайтқызбай-ақүйініңтұсындағы футбол алаңына газон төсеткізіп, қоршауынжаңалатты. Балаларалаңы –воркауттың, теміртурникеттердіңдұрысжасалуынқадағалады. Ешкімтапсырмабермеседе,  қазір де көзқырынсалыпжүреді.  Себебі, бұлмаңайдағытұрғындардыңүлкеніөзі. Міне, әрбірақсақалзиялықауымөкілікиелішаһарымызғаПернекеңдейжанашырлықпенқызмететсе,  қаламыздың тез көркеюіне, руханижаңғыруынадаңғылжолашылареді.