ТҮРКІСТАНДА ӘСКЕРИ САЛА МЕН ОТАНШЫЛДЫҚ ДӘРІПТЕЛДІ

166

ТүркістанқаласындаӘмірТеміратындағы №3 жәнеХамзаатындағы №2 жалпы орта мектептерініңұйымдастыруымен «Айбындыжастар – жаңаҚазақстанныңтірегі» аттыерліксабағыөткізілді. ОғанҚарулыКүштеріардагерлеріреспубликалыққоғамдықбірлестігініңТүркістаноблыстықфилиалыныңтөрағасыБабайАлдабергенов, ТүркістаноблысыбойыншаАуғансоғысыардагерлері мен мүгедектеркеңесініңтөрағасыТұрғанбекБегимов, Түркістаноблысықорғанысістеріжөніндегідепартаментібастығыныңорынбасары подполковник ЖандосКулдербаевқатысты.

«Жассарбаз» әскери-патриоттыққозғалысыТүркістаноблыстықфилиалыныңтөрайымыАружанШекербек, Түркістанкаласыныңқорғанысістеріжөніндегібасқармасыныңтәрбие, идеологиялық, әскери-патриоттықжұмыстаржәнеҚарулыКүштерардагерлеріменжұмысбөлімшебастығыаға лейтенант РусланжанСадықов пен Ауғансоғысыныңардагерлері, әскерижетекшілержәнежассарбаздар да оқушыларменпікіралмасты.

Жастардыңбойынаотаншылдық, руханисабақтастықтыдәріптеумақсатындаөткен шара барысындапатриоттықәндершырқалды. Соныменқатартарихбеттеріндеоқ пен от арасындаөткізіп, тағдырдыңжазуыменерліктіңүлгісінкөрсеткенҰлыОтансоғысы, Ауғансоғысыжәнеқаһарманофицерлердіңөнегеліөміржолдарыбейнероликарқылыдәріптелді.

Ерліксабағыменқатар шара соңындажассарбаздардыәскергешығарып салу рәсіміөткізілді. Әскериардагерлер мен ұстаздаржассарбаздардыңҚазақстанәскердіңайбынынасқақтатуғаүлесқосатындарынасенімбілдірді.