ЖАУАПТЫЛАРҒА ТАПСЫРМАЛАР ЖҮКТЕЛДІ

222

Түркістан қаласының әкімі Нұрбол Тұрашбеков қаладағы кондоминиум нысандарын, екінші мөлтек ауданындағы, Т.Бокин көшесіндегі, Яссы көшесі мен «Отырар» мөлтек ауданындағы абаттандыру жұмыстарын, С.Қожанов көшесіндегі кәріз жүйесі құрылысын, Тәукехан көшесіндегі ауыз су құбырының құрылыс барысын аралап, жұмыстарды бақылады.

Аралаубарысындажауаптымамандарғақалааумағындағы 2 қабатты 25 тұрғынүйдігаздандырудыаяқтауды,

І және ІІ мөлтекаудандардатазалықжұмыстарынкүшейтудітапсырды.

Т.Бокинкөшесіндеқолғаалынғанабаттандырумәселесінтұрғындарменкелісеотырыпжүргізуескертілді.

Қалааумағынтұрмыстыққалдықтардантазартужайықозғалып, тұрмыстыққалдықтартастағанмекемелергетиісті шара көруқажеттігінатапөтті.

Отырармөлтекауданындағықұрылыстарғақатыстымердігерге де біршамаескертулерайтып, тапсырмаларжүктеді.

Берілгентапсырмалардыңорындалуынамерзімбелгіленіп, сапасынабақылаужүргізуәкімніңорынбасарларынабекітілді.