«ЭКО-БАЗАРДА» АЗЫҚ-ТҮЛІК АРЗАН

248

Түркістандағы «Экобазарда» ауылшаруашылығыөнімдері мен азық-түлікжәрмеңкесітұрақты ұйымдастырылуда. Бастымақсат – әлеуметтікмаңызы бар азықтүліктауарларыбағаларынтұрақтандыру, тұрғындарғасапалыөнімдерұсыну. ЖәрмеңкегеТүркістаноблысыныңбарлықаудан, қаласынантауарөндірушілерқатысуда.

– Жәрмеңкегеоблысдиқандары мен тауарөндірушілері 500 тоннаданастамауылшаруашылығыөнімдеріналыпкелді. Тауарлар 15-20 %-ғатөменбағадасатылуда. Бұлжәрмеңкеүшкүнгесозылады. Егертұрғындартарапынансұранысжоғарыболса, мұндайіс-шаралардыжалғастырамыз. Диқандарымыз бен кәсіпкерлеріміз «Экобазарда» жұртшылыққасапалыөнімдерінұсынуғадайын, – дейдіұйымдастырушылар.

«Экобазардағы» жәрмеңкеге 89 тонна етжәнеетөнімдері, 157,5 тонна көкөніс, 23 тонна картоп, 68,5 тонна сүтөнімдері, 59 тонна бақшаөнімдері, 51 тонна жеміс-жидек, 3 тонна бал, 26 тонна жемісшырындары мен консервіленгенөнімдері, 3 тонна балық, 20 мың дана жұмыртқажәне 15 тонна нанөнімдеріәкелінген. Соныменбірге «Түркістан» әлеуметтік-кәсіпкерліккорпорациясыныңТұрақтандыруқорыарқылы да шекер, ұнжәнеөзге де өнімдерарзанбағадаелгеұсынылуда. «Экобазарға» келгентұрғындар мен қалақонақтарыжәрмеңкеніұйымдастырғанауылшаруашылығыбасқармасына, сапалыәріарзанбағадаөнімұсынғанкәсіпкерлер мен тауарөндірушілерге, диқандарғаризашылықтарынбілдірді.

Түркістандағы «Экобазар» біразуақыттанберіелгеқызметкөрсетіпкеледі. Мұндакәсіпкерлер мен Түркістантұрғындарынажәнетуристергебарлықжағдайжасалған.

Базар аймағындатауарсақтауғаарналған 300 микроклиматтыққойма бар. Қауіпсіздіктісақтауүшінкүзетқызметкерлеріжұмысістейді, бейнабақылаукамераларыорнатылған. Барлықсанитарлықнормаларсақталған. Заманауи «Экобазарда» диқандарөзөнімінінбірқолдан, делдалдарсыз, тікелейұсыныпкеледі.