ҚАЛА ДАМУЫНЫҢ ІІ-КЕЗЕҢІ ЖОСПАРЛЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУДА

169

Биыл Түркістаноблысының құ­рыл­ғанына 4 жылтолды. Осынауқыс­қауақытішіндекиелішаһаркөр­кейіп, көрсекөзтоятындайүлкенқа­­лағаайналды. Түркістансыртқыкелбетіменғанасұлуланыпжатқанжоқ. Өңірдіңәлеуметтік-экономика­лықдамуыжақсарып, барлықса­ладаөсімбайқалады.

Бүгінде қаланы дамытудың ІІ кезеңіжүріпжатыр

Түркістанқаласы туризм, мәдениет, медицина, білім мен ғылым, спорттықіс-шараларжиіұйымдастырылатынор­та­лыққаайналыпкеледі. Мұндатұрғындар­дың, жастардыңжан-жақтыдамуынақолайлыжағдайжасалыпжатыр. ҚазірТүркістанқаласындамытудың ІІ кезеңіжүріп жатыр, бұл жұмыстаршаһардың 4 аумағындажүзегеасырылыпотыр. Оныңбіріншісі – әуежайаумағы. Мұнда 12 жобақолғаалынады. Оныңішінде 100 орындыққонақүй, жемісбағы, 50 гектар жергежылыжай, 10 мың бас іріқарабордақылаукешені, 1 200 бас тауарлы-сүтөндіруфермасысалынбақ. Екін­шісі – әкімшілік-іскерлікорталығын­дажүзегеасатын 57 жоба. Олардыңқата­рындаХалықаралық теннис орталығы, құрылысыжүріпжатқан «Мұзсарайы» бар. Оданбөлек, атспортыкешені, де­малысорындары мен денсаулықсақтаунысандарын да атапөтугеболады. Сондай-ақ осы аумақтажалпы 4,8 млн шаршы метр тұрғынүйсалынып, 46 мыңпәтердіпай­далануға беру жоспарланған.

Ал үшіншісі, Б.Саттархановдаңғылы­ныңбойында да бірқатаржобажүзегеасуытиіс. Төртіншіаумақ – Мәдени-руханиорталықтаКүлтөбеқалашығыныңтарихинысандарынқалпынакелтіру, «ӘзіретСұлтан» музей-қорығыныңаумағынабат­тандыружоспарғаалынған. Бұданбөлек, «Керуен сарай» тұрғынүйкешені, «Ама­нат» коттедж қалашығы, MedinaPalaceқонақүйі, «Қылует» мәдени-руханиорта­лығысалыныпжатыр. Жалпы, Түркістанқаласындамытудың 2-кезеңінде инвести­циялардыңкөлемі 1,3 трлн теңгеболадыдепмежеленген. Оның 1 трлн теңгесіне­месе 77 пайызыжекеинвестицияларесе­біненжүзегеасады.

Қаланысуландыру, газдандырумәсе­ле­сішешімінтапқан. Жасылалқапаумағыұлғайып, қаланыңэкологиясы да жақса­рыпкеледі. Туристер саны артып, респуб­ли­калық, халықаралықдеңгейдегібас­қосуларжиіөтіпжатыр.

ҚазірТүркістанқаласыаумағындаазық-түлікбелдеуінқалыптастыруая­сындақұны 34,3 млрд теңгеболатын
5 сер­­піндііріинвестициялықжобажүзегеасырылыпжатыр. Азық-түлікқауіпсіздігі де бастыназарғаалынған.

Түркістаншетелдіктерүшінтуризмі­менескетүседі. Сондықтанөңірде туризм саласындамыту, оныңәлеуетінарттыруәрітуристергетартымдыету – бүгінгікүнніңбастыталаптарыныңбірі. Туризмдіөңірдіңнегізгідрайверлерініңбіріретінде оны дамытубастыназардатұр.

Соныменқатароблысболыпқұрылғантөртжылдыңішіндехалқының саны 285 216 адамғакөбейгенін де айтпайкетугеболмайды. Түркістаносылайшатүрленіп, түлепжатыр.