ТӘТТІ ҰСЫНЫП, КӘСІБІН ДӨҢГЕЛЕТТІ

315

Кәсіпкерліктідамыту – бүгінгікүнніңалғақойылғанмаңыздыміндеттерініңбірі. Кәсіпкерлікқаншалықтыдамыса, экономика да соншалықтыөркендепөсебермек. Осы ретте, жасболса да бас болып, алдынамақсатқойып, өзініңшағынкәсібіндөңгелетіп, отырғанжаскәсіпкерлерхақындасөзетуді, өзгежастарғаүлгіретінденасихаттаудыжөнсанадық. Бүгінгізаманныңталабы да осы.

Арамыздатәттіпісіруденалдынажансалмайтын, оны отбасынадайындапқанақоймай, көзінтауыпкәсіпкеайналдырыпотырған, он саусағынан бал тамғанпысыққыз-келіншектержетерлік. Оларғақызығып, сүйсініп, тамсаныпқарайсың. Үйренуүшінүлгіаласың. Бүгінсөзеткеліотырғансондайаяулыжандардыңбірі – кәсіпкер Жанат Тұрғанбаеваханым. ОлТүркістан қаласында «Тәттіәлемі» түрлікондитерлікөнімдеріндайындап, отбасылықкәсібіндөңгелетіпотыр. БүгінЖанатханымныңқызыҰлданаменсөйлесудіңсәтітүсті.

– Ұлдана, дүкендеріңізгекірсем, дәмітілүйірертәттіденкөзсүрінеді. Мұнықалайүлгересіздер, аттарыныңөзіненшатасыпкеттім…

– Мұныкәсіпетіп, қолғаалғаннанкейін, отбасымыздыосыменқамтамасызетіпотырғансоң, әринеүлгересің. Үлгермеумүмкінемес, біздежұмысқызыпжатыр. Біздіңүйішіненашылғанцехымыздабүгінгітаңда 30-ға жуықадамжұмысістейді. 120 мыңнанастамайлықалады. Оларөздеріңізкөріпотырғандай, кондитер өнімініңәртүрлерінжасапшығарады. Мысалы, күніне 50-ден астам торт түрлері, 1000-ға жуықсамсашығарылады, оданбөлекүйжағдайындағытүшпара, қуырылғантүшпарақолданбүгіліпдайындалады. Мұныңбәрі, сөзсізқолеңбегінқажетететіндіктен, біздешеберқыздарәрқайсысыөзініңүйренгенісінмұқиятжасап, алғантапсырыстыуақытылыорындап, цехтыңберекесінкіргізіпотырдесемболады.

– Сіздердеторттыңқандайтүрлерідайындалады? Клиенттерсіздердіңөнімдеріңізгенеліктенқұмар?

– Біздің кондитер цехымыздаәсіресетақырыптықторттарғадегенқызығушылықтаржоғары. Яғни, туғанкүндерге, арнайыіс-шараларғаарналғанторттар. Тосынсыйжасаудыұнататынклиенттертақырыбынақарайтапсырысбереді, ары қарайбіздіңшеберлерімізөздерініңфантазиясынанемесе интернет көмегінежүгініп, ойдағыдайорындапбереді. Шүкір, әзіргеешқандайшағымжоқ. Бәрі риза. Ал клиенттіңризалығыәлбеттеістіңәріқарайдамуынашабытберерісөзсіз. Сөрелеріміздедайынтұрғанвупипай, сүттіқыз, сникерс, рафаэлло, пломбир, фисташкалы, құлпынайдан, бананнанәзірленгенторттар, профитроли, симит (күнжітпенқапталғантүрікнандары), құймақт.б. саналуаннанөнімдеріхалықигілігінеұсынылуда. Ал клиенттердіңкөптептартылуыныңсебебі – олдайындалатынөнімзаттарыныңсапалыжәне таза табиғиөнімдерденжасалатынболғандықтандепбілемін. Мәселен, миндаль ұнын, жаңғақтүрлерін, кілегейқаймақсияқтыөтеқажеттізаттарды Шымкент, Астана, Қарағандыданарнайыалдыртамыз. Өйткені, құрамындасапалызаттарболса, өнім де кереметшығады, халыққа да ұялмайұсынасың. Осындайойдаболғандықтан, бізеңалдыменөнімніңбәсекегеқабілеттіболуынмақсатетеміз.

– Тамаша! Ал ендіосындайигіістіңбасындақалайбасталғанынайтыпөтсеңіз.

– Отбасылықкәсібімізді 2016 жылыбастадық. Негізіәжемізмықтыаспазболған. Осы саладаабыройлыеңбекетіп, зейнеткешыққан. Әжемніңқасиетіінімедарыған ба, идеяныалғашболыпінімбастады. Соданжайлаптапсырыс ала бастап, нарықтықзаманғасайілесіп, сұранысы мол орындардыңбірінеайналдық. Қолдамүмкіндіктер барда, неге жан-тәніңменеңбекетпеске? Әлде де мұныментоқтапқалмай, қаладанбірнешетәттілерсататынсаудаорындарыныңнүктесін, соныменқатаркофеханалараштық. Тәубе, қаламызда студент жастар аз емес. Түрлітәттілері мен дәмді кофе, сусындары бар кофеханаларымызкелушілергеөзқызметінұсынуда. Ортағатаңғажайыпторттардыалып, туғанкүнкештерін, кездесулерөткізугеәрдайымкелетінқонақтарымыз, клиенттерімізқызметімізгедән риза.

 

-Сұхбатыңызғарахмет!